Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste mým klientem, odběratelem mých dopisů, návštěvníkem mých webových stránek, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se s ochranou osobních údajů, se zásadami ochrany a právy, která máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které rozšiřuje  a nahrazuje dosud platnou právní úpravu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 Správce osobních údajů

Zdeňka Štysová, IČ 45152534, Palackého 2491, 440 01 Louny, provozovna Školní 2641, 440 01 Louny, zapsaná v Živnostenckém rejstříku Obecního živnostenckého úřadu v Lounech.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce sama, osobně a veškeré osobní údaje, které mi poskytujete osobně hlídám, jako by to byly údaje mé vlastní.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete mne kontaktovat na telefonu +420603201096 nebo na e-mailu: zstysova@seznam.cz.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů dělám vše, co mohu, abych splňovala zákonné povinnosti vyplývající z platné legislativy.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám pouze ty údaje, které jste mi dosud sami poskytli, případně v  budoucnosti mi sami poskytnete, a to zejména pro naplnění těchto účelů:

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Jste-li mým klientem ve zdravé poradně nebo v oblasti financí či majetku, tak platí rozšíšení osobních údajů i o údaje, které mohou mít charakter citlivých údajů. Stejně jako doposud platí v těchto případech absolutní ochrana údajů, absolutní mlčenlivost a zamezení přístupu komukoliv cizímu k uvedeným údajům. S Dr. Erbenem při konzultaci u klientů poradny od samého počátku používáme šifrovanou komunikaci bez jmen.

Vaše osobní ůdaje v rozsahu: Jméno, příjmení, datum narození, v některých případech i rodné číslo a číslo osobního dokladu včetně jeho platnosti, bydliště, případně korespondenční adresa, telefon, e-mail, v některých případech i krevní skupina a některé zdravotní ukazatele. V některých případech i číslo bankovního účtu. IČ v případě podnikatele.

Osobní údaje k účelu poskytování služeb a plnění smlouvy zpracovávám po dobu smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.

Plnění právních povinností + Vedení účetnictví

Jste-li klienty, tak zpracovávám: fakturační údaje a údaje o uvedené službě, které potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti při vystavování účetních dokladů a jejich ukládání. Doba, po kterou jsou údaje zpracovány je stanovena právními předpisy, které mi ukládají, jak dlouho je jsem povinna ukládat.

Oprávněný zájem můj nebo třetí osoby

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků zejména z uzavřených smluv a poskytování služeb, nebo způsobené újmy. Tyto osobní údaje zpracovávám po dobu 5 let po ukončení naší spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, i pokud k uzavření smlouvy nebo plnění ze smlouvy nedošlo.

Oprávněným zájmem je také marketing a zasílání dopisů. Pro zasílání dopisů – obchodních sdělení zpracovávám jméno, někdy i příjmení, e-mail. Do mých rozesílacích seznamů jste se dostali nejspíš tak, že jsme spolu nebo mým prostřednictvím uzavřeli nějakou smlouvu, navštívili jste osobně nebo na dálku moji zdravou poradnu nebo jsem navštívila já Vás, stáhli jste si některý můj e-book, chodili jsme spolu do školy, absolvovali jsme spolu nějaká školení nebo jsme nějakým způsobem byli v osobním či obchodním kontaktu v letech minulých. Své údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, případně telefon (někdy i www stránky) jste mi osobně a svobodně předali.  Ze zasílání ochodních sdělení se můžete snadno a jednoduše kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v závěru každé mé zprávy.

Pokud bychom spolu komunikovali přes telefon, skype, messenger nebo dopisy v tištěné formě, tak i zde budu respektovat, pokud mi sdělíte, že si další kontakt nepřejete.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, pro marketingové  účely

Pokud dosud nejste v mé databázi (nedostali jste se tam některým z výše uvedených způsobů), nebo jste si ještě nestáhli některý z mých e-booků, budu Vám zasílat informace pouze, pokud mi k tomu udělíte výslovný souhlas, nebo kliknutím na tlačítko u webového formuláře a následným potvrzením se mi dostanete do databáze dostanete. Pokud mi udělíte souhlas, tak budu zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání svých informací, služeb/produktů, ale třeba i mých obchodních partnerů, pokud souvisí s mým oborem činnosti, a budu mít za to, že by Vám mohlo být ku prospěchu. Vždy máte právo svůj souhlas odvolat s použitím odhlašovacího odkazu v závěru e-mailu.

Váš souhlas bych potřebovala v případě, že bych využívala cílené reklamy např. na Facebooku či na jiných sociálních sítích. To bych Vám zaslala potvrzovací e-mail.

Nedomluvíme-li se jinak, Vaše osobní údaje v případě udělení souhlasu budu zpracovávat po dobu co budu mít svoji poradnu. Svůj souhlas však můžete kdykoliv odvolat.

Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

Se zajištěním smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména jsou to daňaři a účetní, aplikace pro pro web, e-mailovou komunikaci, fakturaci, softwarové aplikace finančních partnerů, smluvní partneři finanční, partner realitní, partner s drahými kovy, mincemi a šperky i partneři se zdravými produkty a produkty pro krásu i dopravní společnosti, které Vám dodávají mnou doporučované zboží.

Všichni tito partneři – zpracovatelé jsou rovněž povinni dodržovat ochranu osobních údajů, a to stejně tak jako já. A jsou vázáni mlčenlivostí, jsou povinni přijímat technická a organizační zabezpečení k ochraně osobních údajů i mých klientů.

Pokud byste stáli o to vědět adresně seznam zpracovatelů, se kterými jsem v kontaktu, tak Vám seznam na požádání zašlu.

Faktem ale je, že mnou zpracovávané osobní údaje mohou být zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud by o to požádaly a mně takovou povinnost ukládá zákon. To se omlouvám, ale přes to vlak nejede.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud byste cokoliv potřebovali, tak určitě využijte svého práva a kontaktujte mě na e-mail: zstysova@seznam.cz

Právo na informace, základ je dán už tímto dokumentem.

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Pokud se u Vás něco změní nebo usoudíte, že máte své osobní údaje, které spravuji, neaktuální nebo neúplné, tak máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Máte také právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

Můžete samozřejmě požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud nejsem zákonem povinna údaje dál hlídat. Ale například z rozesílky dopisů – obchodních sdělení se můžete odhlásit kdykoliv. V každém sdělení na konci najdete odhlašovací odkaz. Stačí kliknout a tím se mi odhlásíte. Nepotěší mě to, ale ani nezarmoutí. Je to Vaše volba.

Máte také právo na omezení zpracování, které můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů (pokud tomu nebrání zákon nebo uzavřené běžící smlovy) nebo účelů zpracování (např. odhlášením z rozesílaných obchodních sdělení omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud byste se domnívali, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se stížností se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Byla bych Vám však vděčna, pokud při tomto podezření budete nejprve kontaktovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. Jsem taky jen člověk, a i když na sobě makám, tak se může chybička vloudit.

Další důležité informace pro Vás

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz ke zpracování osobních údajů u mě, tak mne můžete kontaktovat na e-mail: zstysova@seznam.cz zprávou na tento mail nebo písemně na adresu v úvodu Zásad nebo telefonicky na tel: +420603201096

Jen bych si dovolila upozornit, že pro účely ověření, že požadavek je uplatněn opravdu Vámi, Vás mohu následně zpětně kontaktovat a totožnost ověřit, pokud bych si nebyla jistá.

 

Aktuální znění tohoto dokumentu najdete také na mých stránkách:

www.zdenkastysova.cz/cms/ochrana-osobnich-udaju/

www.biochemickezdravi.cz/ochrana-osobnich-udaju/

www.zdencinazdravaporadna.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

Toto znění je účinnné od 18.5.2018 a plynule navazuje na ochranu dle zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů